Mini Dictionary

English Hungarian Pronounciation
FOR EVERYDAY USE MINDENNAPI HASZNÁLATRA
Hello Szervusz, Szia ser-wus, see-ya
How are you? Hogy vagy? Hogy van? hodj vadj
I'm fine, thanks. Köszönöm, jól. koes-oe-noem jol
What's your name? Mi a neve(d)? mi a neve(d)
My name is ... A nevem ... a nevem
Pleased to meet you Örülök, hogy megismertelek/megismertem oerueloek hodj mcishmerteleck/
mcismertem
Good morning Jó reggelt! you reggelt
Good afternoon Jó napot! you naapot
Good evening Jó estét! you ashtate
Good night Jó éjszakát! you eighsackaat
Goodbye Viszontlátásra! weesontlatashra
Have a nice day Szép napot! seiyp nahpot
I don't understand Nem értem. nem eir-tem
Please say that again Megismételné(d)? megishmateelnai(d)
Do you speak English/ German/ French? Beszél(sz) angolul/németül/franciául? besail(s) angohlool
nametewl/frantsioul?
How much is this? Mennyibe kerül ez? Manyeebe kerewl
Sorry Bocsánat bo-tsha-nat
Thank you Köszönöm koesoenoem
Would you like to dance with me? Szeretnél/ Szeretne táncolni velem? seretnail / seret-neh towntsoleni
velem
Yes Igen eegen
No Nem nem
Please Kérem kayrem
I love you Szeretlek seretlek
TRANSPORT, TRAVELING KÖZLEKEDÉS, UTAZÁS
car autó auto
bus busz boos
tram villamos villamosh
train vonat vonaat
underground földalatti, metró metro
When does it leave? Mikor indul? meekor indool
Can I get a ticket to…? Kérek egy jegyet... ceireck edj yedjet
railway station pályaudvar paayaoodvar
bus stop buszmegálló boosmeg-ilow
airport repülőtér repewloetare
ticket office jegypénztár yedjpainztaar
ticket jegy yedj
Where can I buy ticket? Hol lehet jegyet venni? hole lehet yedjet venni
east kelet kelet
west nyugat njoogat
north észak az-suck
south dél dale
street utca ootsa
square tér tare
RESTAURANT ÉTTEREM
café kávéház kaavay-haas
menu étlap atelap
Can I get the bill please? Kérhetném a számlát? ceirhatname a somelight
appetizer előétel eloe-ateel
soup leves levesh
salad saláta shalighta
pastry, cake sütemény shuete-meign
juice gyümölcslé djuemoeltslae
water víz veez
beer sör shoer
wine bor bor
coffee kávé kae-weigh
tea tea tea-a
POST OFFICE POSTA
letter levél leveil
recorded mail ajánlott levél ayaanlotte leveil
parcel csomag tshomaag
postcard képeslap cape-ashlaap
stamp bélyeg beigh-yeg
ENTERTAINMENT SZÓRAKOZÁS
theatre színház seenhaas
cinema mozi mozy
museum múzeum moozheum
ticket jegy yedj
entrance fee belépődíj belape-oedeey
EMERGENCY VÉSZHELYZET
doctor orvos orvosh
pharmacy gyógyszertár djodj-sertaar
hospital kórház corehaas
ambulance mentő mentoe
fire department tűzoltóság tewzalltoe-shaag
police rendőrség rendoersheig
Help! Segítség! sheigeetsheig
DAYS OF THE WEEK A HÉT NAPJAI
Monday hétfő hate-foe
Tuesday kedd kedd
Wednesday szerda serdah
Thusday csütörtök tsuetoertoek
Friday péntek paintek
Saturday szombat sombaat
Sunday vasárnap vashare-naap
NUMBERS SZÁMOK
One 1 egy edj
Two 2 kettő ket-toe
Three 3 három haarom
Four 4 négy nedj
Five 5 öt oet
Six 6 hat haat
Seven 7 hét hate
Eight 8 nyolc njolts
Nine 9 kilenc keelents
Ten 10 tíz tease
Twelve 20 húsz hoos
Thirty 30 harminc harmeants
Fourty 40 negyven nedjven
Fifty 50 ötven oetven
Sixty 60 hatvan haatvaan
Seventy 70 hetven hetvan
Eighty 80 nyolcvan njoltsvaan
Ninty 90 kilencven kewl-antsvan
Hundred 100 száz saaz
Thousand 1000 ezer ezer